NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu , chi tiết xem tại đây.