Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.