Đính chính nội dung trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Đính chính nội dung trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây