Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, sửa đổi tháng 10/2020

Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, sửa đổi tháng 10/2020, chi tiết xem tại đây.