CV giải trình biến động KQKD Qúy IV/2020 (trước kiểm toán)

Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2020 Qúy IV/2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây