CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.