Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018: chi tiết xem tại đây