Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC kiểm toán năm 2021

Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC kiểm toán năm 2021, xem chi tiết tại đây.