Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chi tiết xem tại đây.