Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, xem chi tiết tại đây