Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.