/

CBTT vv thay đổi nội dung GCN ĐKDN và sửa đổi điều lệ Công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết xem tại đây.