CBTT vv Ngày đăng kí cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản

CBTT vv Ngày đăng kí cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây