Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con, chi tiết xem tại đây.