Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết xem tại đây.