Bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan

Bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan, xem chi tiết tại đây.