/

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu. Chi tiết xem tại đây.