Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.