Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.