Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán: xem tại đây