Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1. 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023, xem chi tiết tại đây