Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.