Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây.