Báo cáo tài chính bán niên 2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021, chi tiết xem tại đây