Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phẩn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phẩn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây