Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập Văn phòng đại diện

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập Văn phòng đại diện. Xem chi tiết tại đây