Chính sách quy hoạch, luân chuyển và phát triển nhân sự

Con người là tài sản quan trọng nhất của Công ty do vậy việc chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển nhân sự được quan tâm hàng đầu. Ở Pha Lê, lộ trình thăng tiến cho từng vị trí chức danh được xác định rõ ràng với các tiêu chuẩn cụ thể và công tác quy hoạch/ định biên nhân sự được thực hiện hàng năm nhằm bảo đảm sự ổn định, kế thừa, duy trì và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của CB-CNV.

Việc luân chuyển cán bộ cũng được thực hiện thường xuyên giúp tạo điều kiện cho CB-CNV rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, đồng thời giúp cán bộ mở mang kiến thức toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân sự lâu dài của Công ty.

TIN TUYỂN DỤNG