Trang chủ Điều lệ, nghị quyết - vb khác

Điều lệ, nghị quyết - vb khác

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết. Chi tiết xem tại đây....

Biên bản họp HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn ...

Biên bản họp HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng N...

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tạ...

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nôn...

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Quyết định xử lý vi phạm về thuế

Quyết định xử lý vi phạm về thuế - CTCT

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doa...

Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2019Nghị quyết thông qua kế ...