Trang chủ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tài liệu tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 – bản đ...

Tài liệu tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 - bản đầy đủ. Thông tin chi tiết ...

Tài liệu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – cập nhập l...

Tài liệu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - cập nhập lần 2. Thông tin chi ...

Tài liệu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – cập ...

Tài liệu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - cập nhập lần 1. Thông tin chi ...

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ - 21.02.2019

Công bố thông tin đính chính BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường n...

Công bố thông tin - Đính chính nội dung BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ...

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - 0210

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - 0210

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê...
WPShout was here.