CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh...

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC n...

CV vv Giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC năm 2018 trư...

CV vv Giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC năm 2018 trước kiểm toán so với ...

Báo cáo tài chính năm 2018 – đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 - đã kiểm toán

Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ...

Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu

QĐ vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và...

QĐ 034 vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CPSX và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội ...

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ...

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng