CV giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ng...

CV giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC quý ...

Báo cáo tài chính quý 3/2019 – trước kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 3/2019 - trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 –...

Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 - Đã kiểm toán. Chi tiết xe...

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Nhựa Pha Lê lần thứ 14 &#...

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Nhựa Pha Lê lần thứ 14 - 23.05.2019. Chi tiết...

CBTT vv hiệu đính GCN DKKD của Nhựa Pha Lê

CBTT vv hiệu đính GCN DKKD của Nhựa Pha Lê. Chi tiết xem tại đây.

CBTT vv đầu tư thành lập Công ty Hoàng Gia Pha Lê

CBTT vv đầu tư thành lập Công ty Hoàng Gia Pha Lê. Chi tiết xem tại đây.

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh...

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC q...

Báo cáo tài chính quý 2. 2019

Báo cáo tài chính quý 2. 2019. Chi tiết xem tại đây.
WPShout was here.